‘Huishoudelijk Reglement’
Jeugdhuis De Haajf

Jeugdhuis De Haajf wil een ontmoetingsplek zijn voor alle jongeren van 15 jaar en ouder zonder onderscheid van ras, geslacht of ideologische achtergrond. 
Het jeugdhuis wil in deze sfeer haar leden creatieve, culturele, sociale, sportieve en vormende activiteiten aanbieden en eraan laten deelnemen.

 

Leden en bezoekers


 • Niemand kan de toegang geweigerd worden op basis van ras, geslacht, ideologische, filosofische of politieke overtuiging.
 • Iedereen kan lid worden door zich een lidkaart aan te schaffen in het jaar dat hij/zij 15 wordt. Door zich lid te maken verklaart het lid zich akkoord met dit reglement, dat op aanvraag te verkrijgen is aan de toog. Bovendien sluit het jeugdhuis voor zijn leden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.
 • De lidkaart is strikt persoonlijk en dient op vraag te worden voorgelegd. 
Ze is één kalenderjaar geldig en verzekert de leden volgens de afgesloten polissen in en op het terrein van het jeugdhuis, ingericht door het jeugdhuis.
 • De prijs van een lidkaart wordt vastgesteld door de raad van bestuur en bedraagt € 2,5.
 • Een lidmaatschap kan ingaan gelijk wanneer in het jaar, maar is enkel geldig tot het einde van datzelfde jaar.
 • De jeugdhuisleden ontvangen regelmatig een infobrief en genieten bij typische jeugdhuisactiviteiten een reductie t.o.v. niet leden.
 • Ook regelmatige bezoekers worden geacht een lidmaatschap aan te gaan.
 • Bezoekers moeten, net als leden, minimum 15 jaar zijn, of in de loop van het jaar 15 worden.

Bestuur


 • Het jeugdhuis wordt bestuurd door de ‘raad van bestuur’ waarvan de leden driejaarlijks op democratische wijze verkozen worden.
 • De raad van bestuur bestaat uit minimum 6 leden waarvan de helft de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt heeft. Ieder lid binnen de raad van bestuur mag zich kandidaat stellen voor elke functie binnen de raad. 
De raad van bestuur vergadert minstens 4 maal per jaar. 
De raad van bestuur is bevoegd voor de opvolging van de naleving van het reglement en kan aldus leden straffen.
Tevens is de raad van bestuur bevoegd voor het financiële beleid van het jeugdhuis.
 • Eenmaal per jaar vergadert de algemene vergadering. Zij heeft volgende bevoegdheden:
    1.   verkiezen van de leden van de raad van bestuur en bekrachtigen van de kern
    2.   beslissen over de aanvaarding van het financieel verslag en de begroting
    3.   evaluatie van de algemene werking van het jeugdhuis
    4.   aanpassen van het reglement indien nodig.
 • De kern van het jeugdhuis bestaat uit jongeren die bevoegd zijn voor de volgende taken:
  ondersteuning van de diverse werkgroepen
  activiteiten agenderen en evalueren
  medewerkers werven, motiveren en evalueren
  organiseren van vorming
 • De leden van de raad van bestuur en de kern zetten zich belangeloos in voor het jeugdhuis. Zij werken regelmatig en actief mee aan de opbouw van het jeugdhuis.
 • De verantwoordelijken zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tegenover leden en/of derden.

Gedragscode


 • Het bezit, gebruik of verhandelen van verdovende en/of stimulerende middelen in het jeugdhuis of rond het lokaal is ten strengste verboden.
  Bij een eerste overtreding i.v.m. softdrugs krijgt het lid of bezoeker een aanmaning. De tweede maal krijgt hij/zij een schorsing voor twee maanden en de derde maal volgt er een definitieve schorsing.
  Bij een overtreding i.v.m. harddrugs volgt er een onmiddellijke en definitieve schorsing.
 • Het is tevens ten strengste verboden sterke drank mee te brengen of te gebruiken in het lokaal of de onmiddellijke omgeving ervan.
  Wie hierop betrapt wordt zal de eerste maal een aanmaning krijgen, de tweede maal voor 2 maanden geschorst worden en de derde maal een onmiddellijke en definitieve schorsing.
 • Ieder lid of bezoeker wordt geacht respect op te brengen voor het lokaal en zijn omgeving. Vrijwillig of onvrijwillig aangebrachte schade aan het jeugdhuis, leden, materiaal of derden wordt opgeruimd en vergoed door diegene die de schade veroorzaakt heeft. Eventueel kan nog een schorsing of andere extra sancties opgelegd worden.
 • Bij diefstal wordt het lid of de bezoeker onmiddellijk de toegang ontzegd.
 • Ieder lid of bezoeker dient respect op te brengen naar de buren en de omgeving toe, het is bijgevolg verboden lawaai te maken rond de lokalen of op de weg naar het jeugdhuis. Een slecht of storend gedrag naar het jeugdhuis en/of leden, of naar de omgeving van het jeugdhuis (buren) toe, kan schorsing tot gevolg hebben, hetzij tijdelijk, hetzij definitief.
 • Het is verboden zich met flesjes of glazen te begeven buiten de instuifruimte.
 • Alle voorgaande punten gelden ook voor activiteiten van het jeugdhuis die plaatsvinden buiten het jeugdhuis zelf.

 

Openingsuren


Voor Jeugdhuis De Haajf gelden volgende openingsuren:

tijdens het schooljaar:
vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
vrijdag van 15.30 uur tot 17.30 uur
  - van 20.30 uur tot 02.00 uur
zaterdag van 20.30 uur tot 02.00 uur

tijdens de schoolvakanties:
woensdag van 20.30 uur tot 24.00 uur
vrijdag van 20.30 uur tot 02.00 uur
zaterdag van 20.30 uur tot 02.00 uur

 

 • Bij activiteiten mag het jeugdhuis tot 03.00 uur open blijven. Men legt tijdens de kernvergaderingen vast op welke avonden er een activiteit zal plaatsvinden. Alle andere avonden dient de verantwoordelijke (tapper) zich aan het afgesproken sluitingsuur te houden.
 • De verantwoordelijke (tapper) dient alvorens het verlaten van het jeugdhuis de kassa op de afgesproken plaats op te bergen, de glazen af te wassen, de tafels en stoelen en de toog af te vegen. De frigo’s dienen terug gevuld te worden voor de volgende opening. Ook moeten de toiletten nagekeken worden, en dient de zekering van het rookmachine afgezet te worden.
 • Tijdens de openingsuren is de ontmoetingsruimte toegankelijk voor leden/bezoekers. 
Wanneer de verantwoordelijk (tapper) beslist te sluiten zal hij dit een kwartier op voorhand kenbaar maken. Dit betekent dat de aanwezigen hun laatste drankje kunnen bestellen. Het is de avondverantwoordelijke verboden zelf alcoholische dranken te gebruiken. Het is andere personen dan de avondverantwoordelijke verboden het jeugdhuis over te nemen.
 • Voor het gebruik van het jeugdhuis door derden verwijzen we naar het ‘reglement voor derden’ dat u als bijlage bij dit huishoudelijk reglement vindt.
 • Bij overtredingen van de bepalingen van dit reglement heeft de raad van bestuur het recht sancties te treffen. Deze variëren van een vermaning tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting. Een lid dat niet akkoord is met de genomen sanctie heeft het recht zich te verantwoorden op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
 • Elk lid/bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.

 

Bijlage: ‘gebruik door derden’

Verhuring


 • De Haajf wordt niet verhuurd aan derden.

Gebruik polyvalente ruimte buiten openingsuren


 • De Haajf kan enkel gebruikt worden als stockeerruimte voor een vereniging die
  bv. een feestje organiseert in de grote zaal. Slechts bij uitzondering kan een Bilzerse vereniging gebruik maken van de jeugdhuisruimte indien dit op voorhand is aangevraagd en deze niet belet is door de eigen werking
 • Voorwaarden:
  - geen gebruik van eigen drank, jh-lichtinstallatie en geluidinstallatie (bij aanvraag uitzondering)
  - enkel voor verenigingen (dus geen privé-feestjes)
- bruikleen op basis van vertrouwen
  - Raad van bestuur heeft steeds laatste woord

Gebruik tijdens openingsuren


 • Als het jeugdhuis open is, kan er natuurlijk altijd een feestje of een ton gegeven worden.
  Voorwaarden:
  - de Haajf moet voor iedereen toegankelijk blijven
  - geen activiteiten die de normale JH-werking storen
  - drank moet bij De Haajf afgenomen worden
  - de toog wordt bevolkt door Haajf-vrijwilligers (met hulp van eigen tappers)
  - tonnen tot 30 jaar 
- Raad van bestuur heeft steeds laatste woord

Repetities


…zijn in principe ook niet mogelijk, tenzij de band diezelfde dag (of eventueel de volgende dag) nog optreedt in het jeugdhuis.